90. výročí založení Včelařského spolku pro Hradec a okolí

Koncem 19. a začátkem 20. století se zájemci o včelaření v Rakousko-Uherské monarchii začali sdružovat do zájmových spolků, především za účelem předávání zkušeností a získání nových poznatků, týkajících se ošetřování včelstev. Bylo tomu tak bylo i ve Slezsku. První  český včelařský spolek ve Slezsku byl založen v roce 1897 v  Hrabyni . V roce 1904  bylo založeno Zemské ústředí českých včelařských  spolků slezských, které sdružovalo všechny včelařské spolky na území Slezska.

     Po přípravných schůzích a následném schválení návrhu stanov zemskou vládou, byla na den 27. května 1923 svolána do Národního domu ustavující valná hromada Krajinského včelařského spolku pro Hradec a okolí. Předsedou byl zvolen P. Artur Pospíšil – farář z Hradce, místopředsedou Josef Bohm , jednatelem Leopold Stypa – správce školy v Kajlovci, pokladníkem Bohuslav Tomšík – učitel v Brance a dále členy výboru byli Josef Štencel z Bohučovic, Richard Kvasnička z Hradce, Josef Stodůlka z Podolí, Jan Urbánek – správce školy v Žimrovicích a Josef Valenta z Chvalíkovic. Při založení spolek sdružoval celkem 20 včelařů z 8 obcí.

     Od založení se hlavní činnost spolku zaměřovala na zvyšování včelařské osvěty, uvádění nových poznatků o způsobu včelaření do praxe a zušlechťování chovu včelích matek. Každoročně byly organizovány přednášky, jak nejzkušenějších místních včelařů, tak význačných včelařských odborníků z opavského regionu a Slezska. K rozšíření znalostí byl propagován odběr odborných časopisů, především Včely moravské  a založena spolková knihovna se včelařskou tématikou.  Pro své členy spolek zprostředkovával nákup mezistěn, cukru, byl zakoupen spolkový medomet a vařák na vosk. Pro zušlechťování vlastností místní černé včely byl v roce 1935 p. Karlem Rybkou a p.Orlíkem vyhledán a pronajat vhodný prostor  pro zřízení oplozovací stanice včelích matek na Půllese. Zde byla zřízena včelnice s několika vybranými včelstvy.  Včelařské nářadí a potřeby byly uskladněny v dřevorubecké bedně. Pro zlepšení včelí pastvy členové spolku vysazovali na svých a obecních pozemcích včelomilné stromy, především lípy a akáty.

    Obsazení Sudet Němci mělo za následek rozpuštění  všech českých spolků a zabavení  jejich majetků. Před rozpuštěním v roce 1938 Krajinský spolek pro Hradec a okolí sdružoval 91 včelařů z 10 ti obcí, kteří obhospodařovali 461 včelstev.

    Po osvobození byla činnost spolku obnovena především zásluhou p.Karla Rybky – pozdějšího dlouholetého předsedy spolku. Již v červnu v roce 1945 se sešli včelaři ze sedmnácti obcí na společné schůzi, kde se rozhodli obnovit činnost včelařského spolku a v červenci uskutečnili 1. pracovní den na Půllese, aby obnovili oplozovací stanici včelích matek. Dohodli se, že matky místního původu, oplodněné na této stanici, ponesou  název  „Slezanka“.

     V roce 1946, když byly  likvidovány vojenské „baráky“ , které stály na prostranství – Pod Hanuší umožnil  MNV Hradec členům včelařskému spolku jeden „barák“  rozebrat. Nadšenými včelaři byla tato stavba rozebrána a znovu postavena na místě oplozovací stanice Půlles. Tím byly vytvořeny vhodné a důstojné podmínky pro provozování včelařské činnosti v této oblasti a tento „barák“  /po menší úpravě/, v současné době  s názvem „Včelí hrad“slouží místním včelařům do dnešních dnů.

     Oplozovací stanice byla známa nejen tím, že zde místní včelaři vozili k oplodnění vlastní včelí matky, ale rovněž tím, že se zde konaly kurzy chovu matek nejen pro místní včelaře, ale i pro včelaře celého opavského regionu. V návaznosti na nové vědecké poznatky ve včelařství, týkající se páření včelích matek, stanice sice ztratila své hlavní poslání, ale pořádáním „Včelařských slavností“  na Půllese se stala i v pozdějším období cílem mnoha zájezdů včelařů z celé republiky.       

     V roce 1983 tehdejší předseda ZO ČSV p.Jiří Holuša seznámil výbor s možností zřídit na Hradci „Včelařský dům“. Jednalo se o dům  v majetku města, který uvolnili zahrádkáři na Lidické ulici.  Špatný stav tohoto objektu byl všeobecně znám, proto návrh nevyvolal u členů výboru žádné velké nadšení, ale nakonec se předsedovi podařilo přesvědčit nejen výbor, ale i ostatní členy organizace, aby tento návrh přijali.

     Na rekonstrukci domu členové odpracovali stovky brigádnických  hodin, až bylo možno konstatovat, že nové prostory jsou vhodné k tomu, aby mohly být využívány k novému účelu.

Slavnostní otevření „Včelařského domu“, který je ojedinělý v celém opavském okrese, se uskutečnilo v květnu 1988. Tímto bylo vytvořeno důstojné zázemí, pro schůzování, včelařský kroužek, přednáškovou činnost, ale i pro jiné organizace, které tyto prostory využívají při pořádání různých zájmových akcí, především pro děti a mládež.

     Práce s mládeží byly v hradecké včelařské organizaci na velmi dobré úrovni. Již od roku 1948 začal působit při hradecké škole včelařský kroužek, který vedl p. učitel Richard Vícha. Později byl u školy postaven včelín, kde se žáci učili včelařskou praxi. Dalším dlouholetým  /22 let/ úspěšným vedoucím kroužku byl p.Jan Celta, který vedl kroužek až do r.1987.

Později se vedení včelařského kroužku obětavě ujal p.Albert Dušek, který vedl  včelařský kroužek až do svých 91 let – do roku 2012. Včelařským kroužkem prošla řada žáků, kteří se  umisťovali na předních místech v okresních a krajských a celostátních soutěží  „Zlatá včela“, které pro mládež pořádal ústřední výbor ČSV. Řada žáků, kteří prošli včelařským kroužkem je úspěšnými včelaři naší základní organizace a stali se zdatnými nástupci svých dědů a otců v oboru včelařství.

     Je jen škoda, že od roku 2012 se doposud nenašel žádný obětavý člen ZO, který by navázal na dlouholetou práci našich předchůdců. Snad se organizaci podaří tento problém v brzké době vyřešit.

          Základní organizace včelařů Hradec nad Moravicí v současné době sdružuje 122 členů, kteří obhospodařují 1713 včelstev, je největší organizaci v opavském okrese. Do podvědomí občanů je zapsána jako aktivní organizace, která se zúčastňuje každoročně kulturního života v našem městě. Její členové zajišťují při známé akci „Vítání jara“ pohoštění pro turisty  na své stanici „Včelí hrad“ na Půllese.

     Rovněž tradiční „Včelařská slavnost“  má dobrou odezvu mezi občany našeho města.

Včelařská slavnost je konána každoročně od roku 1946 v měsíci červenci na ukončení včelařského roku. Až do roku 1990 místem konání slavnosti byla včelařská stanice na Půllese.

V současné době se slavnost koná v příjemném prostředí  – v areálu SDH v Kajlovci.  Návštěvníci zde najdou jak zábavu, tak i poučení týkající se oboru včelaření.

    Své jubileum si včelaři připomenou na slavnostní schůzi, kde bude podstatně podrobněji zhodnocena práce organizace za celou dobu trvání.  K 90.výročí založení byla rovněž vydána pamětní medaile, která by měla připomenout současné i budoucí generaci období, kdy a za jakých podmínek organizace vznikla, jaké překážky během těchto let musela překonat, aby současná generace mladých včelařů mohla pokračovat v této překrásné ale zároveň i užitečné zálibě.

Autor článku: F. Wolf, ZO ČSV

Obrázek „Med je jedinou potravinou“: archiv RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.

(v článku byly použity materiály z Almanachu k 80.výročí  založení  Krajinského včelařského spolku pro Hradec a okolí , který zpracoval p.Albert Dušek)