Slezský kartograf – kajlovecký rodák Jan Přibyla

Přinášíme Vám další díl ze seriálu „Zajímavé osobnosti města Hradec nad Moravicí“.

Tím, kdo po celém předválečném Československu rozšířil název jedné z místních částí našeho města Hradce nad Moravicí Kajlovce, byl tamní rodák, soukromý kartograf první poloviny 20. století Jan Přibyla.

Jak již bylo uvedeno, Jan Přibyla se narodil v malé obci Kajlovec, tedy ve Slezsku, dne 23. 6. 1901. Absolvoval měšťanskou školu v Jaktaři a v letech 1917/18 – 1920/21 se vzdělával na státním učitelském ústavu ve Slezské Ostravě. 11. 6. 1921 nabyl vysvědčení dospělosti pro obecné školy s vyučovacím jazykem českým. Následně v době od 1. 10. 1921 do 16. 5. 1925 působil na obecné škole v Brance, v Jilešovicích, Holasovicích a Větřkovicích. V listopadu roku 1925 se před zkušební komisí pro školy obecné a měšťanské ve Slezské Ostravě podrobil zkoušce způsobilosti učiti na obecných školách. Byl úspěšný a dne 23. 11. 1925 mu bylo potřebné vysvědčení způsobilosti vystaveno. Později působil na venkovských školách na Opavsku. Byl i zdatný houslista a asi 20 let vyučoval hře na housle na Lidové škole umění v Opavě. Většinu svého života prožil v obci Háj ve Slezsku a její části Smolkov. Zemřel dne 21. 10. 1976 a je pochován na hřbitově v Háji ve Slezsku.

Významnou stopou, kterou po sobě zanechal, jsou hospodářské mapy Československa nebo jeho částí. Sám je sestavil a vykreslil. Tyto mapy známe především jako příruční, ve 2 případech je můžeme považovat za nástěnné. Jeho mapy můžeme zařadit ke konci dvacátých a počátku třicátých let 20. století.

Z dosud zjištěných map je nepochybně nejstarší mapa s názvem ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA. PRŮMYSLOVÁ MAPA. Je zobrazeno celé území státu a mapový arch je rozvržen tak, že v horní části mapy jsou vykresleny Čechy, Morava a Slezsko, v dolní části, Slovensko s Podkarpatskou Rusí. Měřítko mapy první skupiny zemí je 1 : 450 000, měřítko mapy druhé skupiny zemí je 1 : 680 000, rozměr mapy je 95 x 126 cm.

Vlastní obsah mapy tvoří tematická nadstavba. Mapa zaznamenává významná místa těžby, vybrané výroby a vybrané zemědělské činnosti.

Mapová legenda obsahuje celkem 42 mapových znaků a v mapě je zakresleno celkem 295 míst hospodářské činnosti.

Jméno autora je vypsáno vpravo dole. Čteme: Zpracoval: Přibyla Jan, Kajlovec-Opava.

Tuto rozměrnou mapu následovaly 3 menší, příruční mapy zemí. Nesly názvy ČECHY, ZEMĚ MORAVSKOSLEZSKÁ a SLOVENSKO S PODKARPATSKOU RUSÍ. Jejich rozměr a měřítko byly 36 x 47 cm a 1 : 860 000, 36 x 47 cm a 1 : 650 000 a 25 x 67 cm 1 : 980 000.

Mapová legenda těchto map má celkem 54 mapových znaků a tyto v nich nalezneme celkem na 334 místech hospodářské činnosti.

Všechny 3 mapy opět nesou jméno svého původce a názvy míst, k nimž měl vztah.Tedy: Zpracoval: Přibyla Jan.(nebo Jan Přibyla) Kajlovec-Opava.

Jan Přibyla se nespokojil s dosavadními výsledky a připravil další mapy. Pravděpodobně následovala mapa nazvaná ČESKOLOVENSKÁ REPUBLIKA. Státní území bylo na mapovém archu rozvrženo podobně jako v případě první popisované nástěnné mapy. S tím rozdílem, že Slovensko a Podkarpatská Rus byly položeny nahoře, Čechy, Morava se Slezskem dole. První mapa má měřítko 1 : 1 250 000, druhá mapa 1 : 800 000. Menší měřítka obou dílčích map odpovídají menšímu mapového archu o rozměrech 50 x 68 cm.

Mapová legenda obsahuje již celkem 80 mapových znaků tematického obsahu, to znamená i zcela nových, dosud nezavedených, nebo pozměněných. V mapě zjišťujeme celkem 523 míst toho či onoho druhu výroby.   

K autorství mapy se původce přihlásil nám již známým způsobem: Zpracoval: Jan Přibyla, Kajlovec-Opava.

Předchozí mapa zobrazovala na jednom mapovém archu celý stát, nyní uvádíme 2 samostatné mapy. První představuje hospodářské poměry v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, její název zní ČECHY A ZEMĚ MORAVSKOSLEZSKÁ, druhá na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Ta má název SLOVENSKO S PODKARPATSKOU RUSÍ. Mapy mají měřítko 1 : 800 000 a 1 : 1 000 000, rozměry 40 x 64 a 25 x 64 cm.

Mapová legenda první mapy obsahuje 72 mapových znaků tematického obsahu, mapová legenda druhé mapy 34. Pro území celého státu je to 79 mapových znaků tematického obsahu. První mapa zaznamenala 415 míst průmyslové a zemědělské výroby, druhá mapa 149. Pro území celého státu 564.

Své autorství Jan Přibyla uvedl na první mapě nám známým způsobem, na druhé mapě však jen iniciálami J. P.

O mapy Jana Přibyly byl zřejmě zájem a tak nepřekvapuje, že byly využity i jako reklamní prostředek. Jednu z nich připojila ke svému propagačnímu kalendáriu pro rok 1932 knihtiskárna a knihařství v Opavě SLEZSKÁ GRAFIA.  Tato mapa měla název ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA a skutečně i zobrazovala celé území státu. Při použitém měřítku mapy 1 : 800 000 by ji však nebylo možno vcelku umístit na tiskový arch velikosti 70 x 98 cm a tak byla Podkarpatská Rus zobrazena odděleně v samostatném výřezu v pravém rohu mapy.

Mapová legenda obsahuje 79 mapových znaků tematického obsahu a pro celé území státu byly vykresleny v 547 případech.

Také zde se Jan Přibyla přihlásil ke svému autorství pouze iniciálami J. P.

Náš výčet uzavřeme větší nástěnnou mapou, kterou známe jak v českém tak v německém jazyce pod názvy ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA a ČECHOSLOVAKISCHE//REPUBLIK. Má stejnou podobu jako první uvedená mapa, je vypracována z části jako rukopisná a z části s využitím knižní sazby. Její rozměry jsou 91 x 123 cm. Měřítko mapy zobrazující Čechy, Moravu a Slezsko je 1 : 450 000, mapa zobrazující Slovensko a Podkarpatskou Rus má měřítko 1 : 700 000. Mapová legenda obsahuje 80 mapových znaků. V Čechách je zaznačeno 272, na Moravě a ve Slezsku 148, na Slovensku 130 a na Podkarpatské Rusi 21 míst hospodářské činnosti, tedy v celém státě 571 míst těžby, vybrané výroby a vybrané zemědělské činnosti. Mapa není datovaná, vyšla snad na počátku 30. let 20. století. 

Na mapě v českém jazyce se podepsal: Zpracoval: Jan Přibyla, Kajlovec, Opava, na mapě v německém jazyce jen iniciálami J.P.

Jeho mapy byly vydány, jak autor sám jednou uvedl…v řeči české, slovenské, polské a německé. Viz příklad výše. Bylo to v souladu s národnostním složením tehdejšího státu, chyběl ještě především jazyk maďarský a jazyk Podkarpatských Rusínů.       

Jan Přibyla, nebyl ani hospodářský zeměpisec, ani odborně připravený kartograf. Výsledek jeho práce je ale obdivuhodný. Byl to nadšený učitel, který se snažil připravit žákům co nejsrozumitelnější učební pomůcku s co nejvyšší informační hodnotou. Není pochyb, že se mu to podařilo. Jsou tak srozumitelné, že jsou zcela jistě pochopitelné i jinak nepoučeným osobám.

Jako každý tvůrce si přál, aby jeho dílo bylo zachováno. Výtisky svých map rozeslal k uložení do řady muzeí. Dne 1. 9. 1972, pro každého učitele tak významného, dne, kdy se dětem a mladým lidem otevírá brána vědění, napsal: … Dočkala se (mapa) v krátké době mnoha vydání. Dnes je po stránce věcné zastaralá – má však historickou cenu. Bude žít dlouhá staletí ve všech muzeích našeho státu, kam byla letos rozeslána. Háj ve Slezsku 1. 9. 1972. Jan Přibyla.

Lze si jen přát, aby se toto očekávání naplnilo. Náš příkladný spoluobčan Jan Přibyla si to plně zaslouží. Připomenutí jeho osoby a práce slouží i tento náš krátký příspěvek a připojené zmenšené reprodukce vybraných map.

Co se města Hradce nad Moravicí a jeho nejbližšího sousedství týče, zaznamenal Jan Přibyla výrobu papíru v Žimrovicích a strojírenskou výrobu v Brance u Opavy.

Ve vývěsce místního odboru Matice slezské (MS) v Hradci nad Moravicí na Podolské ulici (u Národního domu) byla z dodaných podkladů autora textu již nainstalována malá výstavka (o to se zasloužil předseda místního odboru MS pan Ing. Marek Wolf), nyní o Janu Přibylovi píšeme zde a budeme se i snažit uskutečnit výstavu, kde by byly podrobněji a ve skutečné velikosti představeny snad všechny mapy, které tento pilný a nadšený učitel vytvořil. 

Autor: RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.