Historie zaniklé osady a kaple v Javoří v katastru Domoradovic

Obec Javoří zanikla před 110 lety

Že Vám název nic neříká? Není se co divit. Osudy a umístění zaniklého panského dvora a samoty Javoří znají snad jen obyvatelé Domoradovic, Radkova a pár zasvěcených. Místo zaniklé samoty Javoří se přitom dodnes nachází východně od Radkova, resp. 2,5 km jižně od Domoradovic.

Název Javoří je poprvé připomínán r. 1550 v souvislosti se stejnojmenným lesem, kterým vedla mezi Vikštejnem a Domoradovicemi cesta k domoradovickému hamru, který nově založil Jiřík Cetrys z Kynšperka, zemský hejtman a majitel hradeckého panství. V roce 1781 za knížete Jana Karla Lichnovského byl dvůr již veden jako zpustlý a na jeho místě byla založena samota, která se začala nazývat Polomec (Pollometz). Bývalou osadu Javoří tvořily původně pouze tři usedlosti. Začátkem 20. století však byla samota zcela vylidněna a 1. září 1904 se z Javoří odstěhovala poslední rodina. Název Javoří (Polomec) je dnes uváděn pouze v souvislosti s kaplí, jejíž pozůstatky se zde nachází. Osada Javoří náležela a náleží do katastrálního území města Hradec nad Moravicí.

Kaple v Javoří byla postavena r. 1876

V osadě, která čítala jen několik usedlostí, byla v roce 1876 postavena kaple. K jejímu založení se váže několik ústně tradovaných výkladů. Například, že ji postavil pytlák jako poděkování, že nebyl prozrazen jeho lesní pych (pytláctví), anebo dramatičtější příběh o zhrzeném ženichovi z Radkova, který vyvraždil svatební průvod děvčete z Javoří, které ho těsně před svatbou odmítlo kvůli zámožnějšímu nápadníkovi a sám pak spáchal sebevraždu. Na paměť tohoto mordu měli pak občané Javoří postavit tuto kapli. Z Etapové výzkumné zprávy, kterou zpracoval Památkový ústav v Ostravě v roce 2000, se můžeme dočíst, že byl v Zemském archivu v Opavě nalezen doklad o tom, že byl na zámku v Dubové přijat a pohoštěn církevní hodnostář Gintar Laurentus, (Vavřinec) který kapli vysvětil a zahájil tak její provoz.

Z domoradovické kroniky se dozvídáme, že Javoří je „skupina chalup s 21 obyvateli k Domoradovicím příslušná“. Dále se v kronice můžeme dočíst, že kaple tamní jest zasvěcena svatému Antonínu. „V období svátku sv. Antonína (13.6.) byla mše svatá a konávaly se tam poutě mladých lidí. Majitelem pozemku bylo o kapličku pečováno. Byla udržovaná v čistotě a zdobena. Před kapličkou vysázeny dvě lípy, které tam stojí dodnes.“ Přesto, že kaple stávala a stojí na katastrálním území obce Domoradovice, z Radkova k ní bylo vždycky blíž a patřívala pod farnost radkovskou. Podle dalších zápisů z kroniky měli na počátku 70. let 20. století kapli opravit pracovníci firmy „Baraba“, kteří stavěli kružberskou přehradu a v té době byli ubytováni na Vendelíně. „Na poděkování šťastného ukončení stavby byla pro pracovníky sloužena v opravené kapličce mše svatá. Okolo kapličky byla zřízená krásná zahrádka, jíž obepínal pěkný plot z řezaných latí.“ Brzy poté však mělo, za nejasných okolností, dojít ke stržení kaple.

V současné době zbytky téměř zapomenuté kapličky obrůstá les. Datum postavení kaple, rok 1876, dokládá nápis na kusu trámu, který uchovává pan Karel Rittmann z Radkova od roku 1987, kdy dřevěný trám z krovu našel na místě již zbořené stavby. Dále pan Rittmann vzpomíná, že v té době byla již kaple rozbitá a opuštěná a že v interiéru visel obraz. Společně s panem Zdeňkem Kristiánem mají uchovanou vzpomínku na válečné události, kdy byla u kaple umístěna dělostřelecká baterie na navádění letadel. Když pak na konci války ustupovalo německé vojsko, střetlo se s Rusy právě u kapličky na Javoří a došlo zde k velkému boji. Na javořickou kapli pěkně vzpomíná paní Anna Prejdová: „Tato kaplička byla zvláštní tím, že byla útočištěm v době únavy, deště a bouřek. Byla zde dřevěná lavička, na které jsme odpočívali a zároveň se modlili. Jezdila jsem, již jako malá, s prarodiči na vlečce, kterou táhla jejich kravička. Jezdili jsme po staré hluboké cestě kolem Svrčinů a dále do lesa cesty již neexistují. Tam prarodiče nasbírali dřevo k topení.“ Vzpomínání ukončuje paní Zdeňka Stillerová: „V okolí kaple na Javoří stály zbytky čtyř nebo pěti domů. Kaplička prý bývala moc hezká, já si ji však pamatuji už rozbořenou“.

V současné době je však místo opuštěné a původní krásnou kapli připomínají pouze její zbytky. Dosud je patrný podkovovitý půdorys o rozměrem cca 4x5m, jež tvoří původní kamenné zdivo, střecha se propadla již v roce 1967. V bezprostředním okolí stavby stojí skupina mohutných lip.

Místo můžete navštívit i Vy naši čtenáři www.hradecinfo.cz  v rámci nastávajícího „babího léta“…Autor: Kateřina Skalíková – Sdružení Radkov (Radkovský zpravoda č.3/2014)

Fotografie: www.zaopavu.cz, www.sdruzeniradkov.cz

Historický úvod doplnil a redakčně upravil : Petr Havrlant o.s. Za lepší Hradec