Chladič na šampaňské knížat Lichnovských

Ve sbírkách zámku Hradce nad Moravicí se nachází nepřeberné množství nejrůznějších starožitných předmětů. Většina z nich patřila až do r. 1945 do majetku knížecího rodu Lichnovských. Tyto předměty byly jednotlivými členy rodu Lichnovských zcela záměrně zakoupeny nebo se do jejich vlastnictví dostaly jako dary. Zbylá část sbírkového fondu se na zámku v Hradci nad Moravicí ocitla v poválečných měsících a letech po ukončení II. světové války. Tehdy byl zámek v Hradci nad Moravicí vybrán jako tzv. svozový objekt a posloužil jako úložiště nejrůznějším dochovaným historickým předmětům z blízkých i vzdálenějších poškozených aristokratických sídel Moravy a Slezska.

Mnohé z těchto předmětů jsou dnes vystaveny pro potěchu návštěvníků v rámci prohlídkových okruhů na zámcích v Hradci nad Moravicí a v blízké Raduni. Návštěvníci je mohou v období návštěvnické sezóny spatřit na vlastní oči a poslechnout si zasvěcený výklad lektorů. Jiné předměty však z kapacitních či koncepčních důvodů odpočívají doposud v depozitářích. Avšak i tyto nevystavené předměty uchovávají svá zajímavá svědectví z minulosti. Příběh jednoho z těchto předmětů Vám opět přinášíme – tentokrát symbolicky před nadcházejícím posledním dnem roku

Chladič na šampaňské knížat Lichnovských (jeden z párové soupravy) je unikátním dokladem nejen kvality uměleckého řemesla 2. pol. 19. století, ale zejména dokladem orientace a zájmů svého zadavatele knížete Karla Marii Lichnovského (1819 -1901).

Kníže Karel Maria Lichnovský (foto : P. Havrlant)


Karel Maria Lichnovský – schopný organizátor, hospodář a majitel hradeckého velkostatku byl po celý svůj život velkým obdivovatelem Pruska. Po dlouhou dobu působil v pruské armádě a dosáhl zde hodnosti generála jízdy. Jeho kontakty dosahovaly do nejvyšších míst. Dobře se znal s Ottou von Bismarckem a měl také možnost přivítat na svých panstvích v r. 1871 prvního německého císaře Viléma I. (1797-1888) a v následujících letech i jeho vnuka a posledního německého císaře Viléma II. (1859-1941). Za své služby ve prospěch pruské koruny byl kníže za svého života oceněn řadou vyznamenání včetně nejvyššího pruského vyznamenání – řádu Černé orlice. (viz obrázek č. 1)

Dochovaný chladič na šampaňské je skutečným dokladem tohoto „pruského směrování“ a orientace majitele neboť je po svém obvodu posázen celkem 82 pruskými tolary, které byly vyraženy právě na počest sjednocení Německa r. 1871. Je otázkou, zda nebyla hlavním důvodem výroby nádoby návštěva Viléma I. na zámku v Hradci nad Moravicí uskutečněná právě v roce 1871, ale je možné, že oba dva důvody vedoucí k zadání a výrobě chladiče v berlínské stříbrnické manufaktuře Humbert & Heylandt  r. 1871 jsou správné. Výroba nádoby zároveň dokládá vliv německého prostředí na svého pořizovatele, neboť právě v Německu (na rozdíl od našich zemí) dosáhly mincovní nádoby a jejich výroba v 19. století velké obliby.

Chladič na šampaňské (foto : P. Havrlant)


Nádoba chladiče je zhotovena z 15 lotového stříbra (ryzost 937/1000). Nádoba sestává ze čtyř kulovitých nožek tvořící podstavec. Tyto nožky jsou zdobeny vinnou révou rodu Lichnovských a chrámovou korouhví knížat z Werdenbergu. Válcovité tělo chladící nádoby umístěné na kulovitých nožkách je na svém povrchu bohatě zdobeno reliéfní výzdobou, kde k hlavním motivům patří akanty a vinná réva. Nádoba je po stranách opatřena dvěma úchyty v podobě do půli těla oděných žen. Krycí víko zdobí reliéfní maskarony. Uvnitř nádoby je umístěna válcová vložka z bílého kovu určená k umístění chlazené lahve. 

Detail pruských tolarů z r. 1871, kterými je chladič na šampaňské posázen (foto P. Havrlant)

Chladící nádoba na šampaňské nebyla zhotovena pouze z reprezentativních důvodů, či jako pouhá dekorace. Byla to nádoba veskrze praktická a zcela nepochybně hojně na zámku v Hradci nad Moravicí využívaná. Dokladem toho jsou dochované vinné rejstříky hradeckého velkostatku, z let 1832-1890, uchovávané dnes v Zemském archivu v Opavě. Vinné rejstříky jsou dodnes prakticky jedinými svědky zájmu, resp. osobního koníčku Karla Marii Lichnovského a jeho vášně – sbírání kvalitních archivních vín.

Dle zápisů ve vinných rejstřících se např. v r. 1867 nacházelo na rodových sídlech v Křižanovicích, Chuchelné a v Hradci nad Moravicí na 3.500 lahví kvalitních vín z celé Evropy, mezi nimiž vynikal mimořádně cenný soubor francouzských vín nejprestižnějších francouzských vinařství z oblasti Bordeaux a Burgundska. Výběr vín nebyl v žádném případě nahodilý, samotný kníže, resp. jeho nákupčí musel být v oboru velmi dobře vzdělán.  Zastoupení hned devíti vinařství ze dvou nejvyšších kategorií (dle dodnes platné francouzské Bordeauxské klasifikace vín z r. 1853) jako např. Chateaux Rauzau, Chateaux Mouton, Margaux, Cos Destournel, Chateaux Léoville apod. je toho jasným dokladem.

Francouzská vína tvořila ¾ obsahu zámeckého sklepa vína v Hradci nad Moravicí. Sklep byl umístěn ve dvou podzemních místnostech východního křídla Bílého zámku, které poskytovaly ideální podmínky pro uchovávání vín – stálou teplotu a vlhkost. Mezi vyzděnými příčkami se na dubových regálech nacházelo na konci 19. století na 1.500 vín z vyhlášených evropských vinařství. Každá lahev byla označena měděnou cedulkou s číslem, upevněnou k hrdlu lahve měděným drátkem. Každý regál vinného sklepa byl mimo to značen křídovým nápisem na břidlicové tabulce s označením oblasti, ze které vína pocházejí a ročníku, kdy byly vína vyrobena. Mimo lahve francouzských vín zde byly umístěny vína moselská a rýnská, portugalská, španělská a italská. Vinařská produkce z území Rakouska-Uherska nebyla zaznamenána. Pro zvláštní příležitosti byly k dispozici „extra Wein“ – šampaňské a likéry jako např. curacao, koňak, anýzovka, punč apod.

Dekantační košíčky na víno knížat Lichnovských  (na dekantaci – přelévání červeného vína při podávání archivních červených vín) s jedinou dochovanou původní (prázdnou) lahví z vinného sklepa hradeckého zámku (foto : P. Havrlant)

Do dnešních dnů se v původním vinném sklepu nedochovalo ani vybavení, ani lahve kvalitních vín. Dle dobového svědectví sloužících byl obsah vinného sklepa odcizen vojáky Rudé armády v posledních dubnových dnech r. 1945, kdy bylo město Hradec osvobozeno od fašistické nadvlády.

Přesto můžete i Vy naši čtenáři vinný sklep zámku Hradce nad Moravicí při výjimečných příležitostech navštívit. Sklep bývá přístupný při zážitkových večerech – degustacích, které připravuje Edukační centrum zámku Hradec nad Moravicí ve spolupráci s Ústavem lázeňství, gastronomie a turismu Slezské univerzity v Opavě – Mgr. Alexandrem Burdou. Pokud budete sledovat i nadále naše stránky, určitě nepropásnete pozvánky na další večery, které jsou plánovány na květen, červenec a září nadcházejícího roku 2015.

Autor: Petr Havrlant – NPÚ státní zámek Hradec nad Moravicí