110 let trati Opava – Hradec nad Moravicí

Letos si na Opavsku připomínáme několik kulatých výročí týkajících se železničních tratí. Trať Ostrava-Svinov – Opava v prosinci oslaví 160 let své existence. Na říjen připadá 120. výročí trati Opava – Kravaře – Chuchelná. Oslavy 110 let železnice Opava – Hradec nad Moravicí proběhly koncem června.

První vlak přijel do našeho města ve středu 28. června 1905 v 9:05. Přesně 110 let poté, v neděli 28. června 2015 byl ze stanice Ostrava střed vypraven historický vlak, který do Hradce dorazil přesně podle jízdního řádu v 9:38.

Zvláštní vlak byl tažen parní lokomotivou 433.002 „Matěj“ z roku 1948 (výtopna Valašské Meziříčí). Složení soupravy bylo tentokrát velmi pestré. Vlak byl tvořen doprovodným služebním vozem z 50. let, dvěma osobními vozy Ce ze 40. let, čtyřmi vozy Bmx z 60. let a na konci byly řazeny další dva vozy řady Ce. Postrk zajišťovala lokomotiva řady 742 z roku 1982. Doprovod vlaku byl ustrojen do dobových železničářských uniforem, které se nosily do poloviny 50. let.

Po příjezdu vlaku přivítal starosta města Josef Vícha vzácné hosty. Z vlaku vystoupil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Daniel Havlík, primátor města Opavy Bc. Martin Víteček a za České dráhy ředitel krajského centra osobní dopravy Ing. Miroslav Klich. Hosté byli za doprovodu hradecké dechovky pohoštěni tradičním chlebem a solí. Poté se za doprovodu pana starosty odebrali do budovy městského úřadu, kde proběhlo neformální setkání s vedením města Hradce.

Na nádraží mezitím proběhnul posun soupravy na konec koleje č. 1a, kde proběhlo doplnění vody do parní lokomotivy. Vodu zajistili drážní hasiči ze Správy železniční dopravní cesty. Tato „operace“ probíhala za velkého zájmu široké veřejnosti. „Matěj“ spotřebuje až 11 kubíků vody. Zájemci si mezitím mohli soupravu i „Matěje“ prohlédnout nejen zvenku, ale též zevnitř.

Po provedení nezbytné údržby, kterou zajistil strojvedoucí se svými pomocníky, byla souprava přistavena zpět k nástupišti. Po nástupu cestujících se v 10:26 vlak rozjel zpět do Opavy, odkud pokračoval do Kravař a Hlučína.

Kdo se na nevšední podívanou nestihl podívat v dopoledních hodinách, měl ještě jednu možnost. Vlak se do Hradce vrátil ještě odpoledne a teprve poté odjížděl do Ostravy.

Jak je uvedeno výše, trať Opava – Hradec byla uvedena do provozu v roce 1905. Hradecká železniční historie je však mnohem bohatší. Již při stavbě Severní dráhy císaře Ferdinanda ve 40. letech 19. století byla uvažována trasa vedoucí přes Hradec a Opavu. Nakonec byla zvolena varianta vedená příznivějším terénem Poodří a Hradec si musel na svou železnici ještě počkat.

Nadějí se stala stavba železnice spojující Opavu s Trenčínem. Ta se začala v 70. letech 19. století budovat, avšak v důsledku krachu na vídeňské burze zůstala do dnešních dní nedokončena.

Lokálka z Opavy do Hradce byla posta­ve­na v letech 1904 až 1905 z iniciativy měs­ta Opavy a dal­­ších soukromých subjektů. Stavba byla podpořena Zemí Slez­skou i ra­kouským stá­tem. Hradecká trať byla od počátku zaústěna do dráhy Opava – Horní Benešov, se kterou má společný úsek ze sta­nice Opava vý­chod na odboč­ku Moravice.

Hradecká železnice byla majetkem soukromé společ­nosti Lo­kal­bahn Troppau – Grätz až do let 2. svě­tové války, kdy byla ze­státněna. Po osvobození se nakrátko znovu stala soukro­mou dráhou v provozu ČSD. K de­fi­ni­tiv­ní­mu zestát­nění došlo v roce 1949.

Provoz na trati zahajovaly dvě parní lokomotivy, ve 30. letech se zde poprvé ob­je­vi­­ly motorové vozy. Plné motorizace bylo dosaženo až v roce 1975, kdy byl na Opavsku ukončen parní provoz. Parní lokomotivy se do Hradce podívají jen při nostalgických jízdách.

V současnosti je na hradecké trati pro­vozována pravidelná osobní doprava, která je za­hr­­nu­ta do systému in­te­gro­­­vané dopravy ODIS. Osobní vlaky jsou pro­vozovány ve specifickém způsobu od­bavení ces­­tu­jí­cích a jezdí v ho­dinovém taktu. Na většinu spojů jsou nasazovány modernizované Regionovy.

Ke kulatému výroční tratě Opava – Hradec vznikla jedinečná publikace autorů Miroslava Pösela, Jakuba Hasáka a Aleše Drobného nazvaná „Železniční kronika města Hradec nad Moravicí“. Na 168 stranách kvalitního křídového papíru přinášejí autoři pod vedením hradeckého občana a profesí železničního inženýra Miroslava Pösela obrovské množství informací o historii a vývoji železnic v regionu.

Text je členěn do deseti kapitol. Po představení okolností vzniku železnic na Opavsku je zájem směřován na dráhy, které měly nějaký vztah k městu Hradci, případně jeho integrovaným obcím. Autoři se zaměřují nejen na místní dráhu Opava – Hradec, jejíž historii se věnují v převážné části knihy, ale také na další železnice.

Přehledným a vyčerpávajícím způsobem se zabývají třeba rozestavěnou, avšak nedokončenou tratí Opava – Trenčín. Dále jsou popsány okolnosti vzniku drah, které byly plánovány, ale k jejichž realizaci nedošlo. Příkladem je spojení Hradce a Vítkova nebo Bílovce.

Z realizovaných tratí lze uvést třeba vlečku a úzkorozchodnou drážku železáren v Brance nebo úzkorozchodnou drážku „Pifku“ do papíren v Žimrovicích. Pamětníci si je jistě vybavují v dobách jejich vrcholného provozu.

V knize se nachází množství dobových fotografií, plánků, bokorysů železniční techniky, jízdních řádů a dalších dokumentů. Podklady byly čerpány z dokladů uložených ve Slezském zemském archivu nebo v Archivu Českých drah. Práce na publikaci trvaly rovných pět let.

Za zmínku stojí, že do publikace přispěla svými poznatky a vzpomínkami celá řada hradeckých občanů. Řada místních členů Matice slezské zase umožnila zveřejnit historické pohlednice nebo fotografie ze svých sbírek.

Podle mého názoru je tato kniha plně srovnatelná s legendárními publikacemi dlouholetého hradeckého kronikáře Mgr. Ladislava Sonnka. Jako hradeckého občana mě navíc těší, že Hradec předběhl i Opavu a další města, které na souhrnné zpracování své železniční historie teprve čekají.

Význam své historie si uvědomuje i vedení města Hradce. Kniha vznikla za finančního přispění města a může tak být nabídnuta za cenu více než příznivou. Zájemci si mohou vybrat ze dvou variant – levnější lepené vazby (110 Kč), nebo reprezentativnější vazby pevné (160 Kč).

Publikaci bylo možné poprvé zakoupit přímo od autorů v neděli 28. června 2015 na hradeckém nádraží. Kdo projevil zájem, autoři se mu publikaci podepsali nebo doplnili vlastnoruční věnování. Všem zájemcům, kteří prodej na nádraží nestihli, sdělujeme, že publikace je nyní k dostání v Informačním centru v budově městského úřadu Hradec nad Moravicí.

I když počasí nebylo v neděli 28. června 2015 právě nejpříznivější, výjimečná událost přilákala na hradecké nádraží řadu návštěvníků a oslava 110. výročí zprovoznění tratě Opava – Hradec nad Moravicí proběhla více než důstojným způsobem. Všem, kteří se na přípravě oslav podíleli, děkujeme!

Autor článku: Daniel Ševčík (externí redaktor) ve spolupráci se členy Opavského železničního klubu

Autoři fotografií: Miroslav Pösel, Daniel Ševčík