Tak nám zvolili nové vedení města paní Millerová …

V pondělí bylo na ustavujícím jednání nového zastupitelstva zvoleno naprostou většinou nové vedení našeho města. V nejzazším možném termínu od voleb, v podstatě v klidné atmosféře, až se jeden zaraduje.

Jak to bylo před čtyřmi lety, a jak teď?

Když porovnáme tato dvě jednání zastupitelstva města, to letošní, a to před čtyřmi lety uvidíme jeden zásadní rozdíl. Před čtyřmi lety byl starosta města Josef Vícha (KDU-ČSL) zvolen 11 hlasy, tedy minimem potřebným pro zvolení. Nehledě na to, že o tom jak získal podstatný hlas(y) a tedy většinu v zastupitelstvu by se mohlo dlouze vyprávět, ale to nechme na jindy. 

Jak křehká je 11 členná koalice se ukázalo dodatečně, když byl odvolán z funkce místostarosta města Roman Celta (ČSSD, nyní KDU-ČSL) a byla také změněna situace v obsazení Rady města. Nejen tato situace vedla k mnoha komplikacím v budoucnu, složitému prosazování projektů a záměrů a vnášela nejistotu do každého jednání zastupitelstva města.

Nynější starosta Mgr. Patrik Orlík (SNK Občané občanům) stejně tak jako nový místostarosta Mgr. Petr Havrlant (SNK Za lepší Hradec a obce) byli zvoleni výraznou většinou 18 v prvním, a 17 hlasy ve druhém případě. Zbylí zastupitelé se zdrželi hlasování. 

Již před samotným hlasováním byla veřejně deklarována koalice se 14 zastupiteli (SNK Občané občanům, SNK Za lepší Hradec a obce, ANO 2011, ODS a nezávislí kandidáti a ČSSD), což je opět zásadní rozdíl oproti situaci z předcházejícího volebního období, jak je zmíněno výše. 

Pohodlná většina a fungující silná rada

Veřejně deklarovaná většina 14 hlasů z 21 celkových je jednoznačně silný vzkaz vůči veřejnosti, stejně tak rada, která byla zvolena obdobným způsobem:

Nově zvolení radní města jsou:

–      Pan Zdeněk Bareš (ANO 2011) – 18 PRO, 3 SE ZDRŽELI

–      Ing. Drahomíra Hertlová (ČSSD) – 16 PRO, 5 SE ZDRŽELO

–      Pan Martin Kowal (SNK Občané občanům) – 18 PRO, 3 SE ZDRŽELI

–      Ing. Jan Lidnovský (ANO 2011) – 18 PRO, 3 SE ZDRŽELI

–      Mgr. Jan Špička (ODS a nezávsilí kandidáti) – 18 PRO, 3 SE ZDRŽELI

Samozřejmě každá spolupráce mezi více lidmi je složitá, vyžaduje mnoho kompromisů, tak aby bylo vyhověno mnoha záměrům, názorům a pohnutkám a samozřejmě také politickým a jiným cílům. A právě proto je dobře, že má naše město takto silnou koalici. Znamená to pro občany určitou míru jistoty, že věci mohou a měly by fungovat lépe než v předchozím volebním období, kde se většina pro jakýkoliv záměr často získávala velice složitě.

Co čeká nové vedení města?

Jednoznačně mnoho práce. Pro mnohé nové zastupitele to bude možná překvapením, ale zejména té práce, která není vidět a špatně se prodává při volbách. Dovlím si ale tvrdit, že je o to důležitější.

Naprosto zásadní pro toto volební období bude uhlídat financování rekonstrukce Národního domu. Tato akce představuje jednoznačně naprosto zásadní investici města a její nezvládnutí by mohlo mít dlouhodobé následky na financování dalších investičních záměrů. 

Věřím také, že stávající zastupitelstvo naváže na mnoho připravených projektů, které směřují ke zkvalitnění života občanů našeho města. Mezi ty hlavní bych zařadil systematické opravy komunikací (v koordinaci s dalšími subjekty jako jsou elektrárny, plynárny, vodárny, atd.), vybudování víceúčelového hřiště u Základní školy, rekonstrukci mostu pro pěší Na Stránce, ale také zlepšení spolupráce s okolními obcemi, zlepšení činnosti Technických služeb (drobné opravy komunikací, atd.), vybudování nového sběrného dvora, řešení nedostatku parkovacích míst (zejména u školy a zdravotního střediska), celkově lepší příprava investičních záměrů a mnoho dalších. 

Mnoho záměrů se také nestihlo realizovat, nebo bylo omezeno v průběhu minulého volebního období, za zmínku určitě stojí zveřejňování záznamů z jednání zastupitelstva, transparentnější webové stránky a obecně snadnější přístup k informacím o hospodaření města, také ale výkup pozemků, an kterých působí chovatelé od státu (na Bohučovické ulici). 

Je samozřejmě otázkou zda a v jaké míře se stanou tyto projekty také prioritou nového zastupitelstva. Uvidíme. Samozřejmě určitě přibude také mnoho nových záměrů, které si připraví stávající zastupitelstvo a bude je chtít realizovat. Co vše se navrhne a co nakonec „unese“ rozpočet města se necháme překvapit.

Šance pro kontinuitu a rozvoj

Končí jedna etapa, reprezentovaná starou generací politiků a přichází nová, kterou reprezentují mladí, méně zkušení, ale o to akčnější politici a chce se mi dodat také ti méně politikou zkažení.

Oba hlavní představitelé města jsou pracovití a podle mého mínění slušní lidé, kteří mohou posunout naše město o kus dál. Spolu s oporou v silné radě a silnou většinou přichází šance udělat opravdu mnoho, definitivně odložit některé megalomanské a nesmyslné projekty a naopak „odbrzdit“ projekty udržitelné a smysluplné, otevřít více úřad lidem a veřejnosti a také zefektivnit jeho fungování.

Není na místě naivita, že půjde vše samo, jen proto, že je někdo plný energie, nicméně takto silná koalice v kombinaci s cílevědomým vedením, dává městu naději, že pokud bude hospodařit dobře, může pomýšlet na úspěch také ve volbách za 4 roky, na to si ale budeme muset samozřejmě počkat a nyní to není samozřejmě na pořadu dne.

Pár slov na závěr

Chtěl bych poděkovat všem, kteří přišli volit, ať už volili jakkoliv. Možnost svobodně volit je výsadou demokracie a ukázkou, že žijeme ve svobodném státě, byť není dokonalý. 

Chtěl bych také vzkázat všem, kteří volit nešli … nekritizujte a mlčte, protože když jste „promluvit“ mohli, tak jste to neudělali. A hlavně v příštích volbách volit jděte! 

A chtěl bych také vzkázat všem zastupitelům nezapomínejte, že zastupujete občany našeho města a hospodaříte s veřejnými prostředky, nikoliv s prostředky svými.

Úplným závěrem přeji všem zastupitelům hodně síly, ochoty naslouchat druhým názorům a ochoty najít společnou řeč. Protože pokud to tak bude, bude se nám v našem krásném městě žít dobře a to určitě všichni chceme.

Autor: Jan Hrbáč, Za lepší Hradec, z.s.