VIDEO: 3. zasedání zastupitelstva města Hradec nad Moravicí :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí

 
AKCE
 
 
 

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

VIDEO: 3. zasedání zastupitelstva města Hradec nad Moravicí

VIDEO: 3. zasedání zastupitelstva města Hradec nad Moravicí

Publikováno: 20.3.2015

Dne 2.3.2015 se konalo třetí zasedání zastupitelstva města, které projednalo 30 jednacích bodů . Usnesení z jednání si můžete stáhnout ZDE.

Program měl tyto hlavní oblasti:
- Kontrolu usnesení z předchozích jednání
- Územní plán
- Dotační záležitosti – rekonstrukce KD Domoradovice, veřejné WC, tribuna na hřišti, CAS pro hasiče z Jakubčovic
- Rozpočet města pro rok 2015
- Majetek města – z předchozího jednání ZM, plán financování vodohospodářského majetku

V případě zájmu můžete jednání zastupitelstva zhlédnout ze záznamu, který je k dispozici níže.

Pro doplnění a lepší informovanost přinášíme popis jednotlivých jednacích bodů.

Upozorňujeme, že zveřejněný obsah není závazný a nejedná se o úředně ověřený záznam, ale o souhrn základních informací z jednání zastupitelstva. Proto mohou být použity nepřesné nebo neúplné výrazy či názvy institucí, zejména s cílem jednoduchosti, případně může být záznam upraven s ohledem na ochranu osobních údajů zejména ve vztahu ke zákonu č. 101/2000 Sb.

K jednotlivým bodům:
1. Došlo ke změně jednacího řádu Zastupitelstva města, tak aby zastupitelé při svém jednání mohli využívat nově zakoupeného hlasovacího zařízení.

2. Požadavky na změny v Územním plánu – plochy pro bydlení.

3. Požadavky na změny v Územním plánu – plochy pro výrobu, atd.

4. Požadavky na změny v Územním plánu – plochy ostatní.

5. Informace k hospodaření Dobrovolného svazku obcí: ČOV Hradec nad Moravicí a Branka u Opavy.

6. Přehled podaných a připravovaných žádostí o dotace – bylo dohodnuto, že na dalším řádném jednání ZM předloží jednotliví zastupitelé své priority, které budou zapracovány do priorit při podávání žádostí o dotace.

Dále bylo schváleno přijetí dotace na projekt “Kvetoucí spolupráce Hradce nad Moravicí a Baborowa“.

7. Bylo schválení podání žádosti o rekonstrukci veřejných WC na místě původních WC u nádražní budovy.

8. Byla vzata na vědomí navržená opatření v rámci Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obci Hradec nad Moravicí, které byly vybrány pracovní skupinou pro podrobnější rozpracování.

9. Na základě zákona byl schválen plán obnovy vodohospodářského majetku. Plán se týká ČOV na Hradci a v Žimrovicích. Projednalo se také zvýšení stočného pro rok 2016.

Dále bylo schváleno vypracování upravené projektové dokumentace pro výstavbu tribuny.

 

10. Schválen záměr na vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci kulturního domu v Domoradovicích.

11. Bylo schváleno přijetí účelové dotace na ve výši 2 500 000,- Kč na pořízení Cisternové automobilové stříkačky pro hasiče z Jakubčovic.

12. a 13. Schválen prodej pozemků v Domoradovicích.

14. Schváleno zapůjčení KD Domoradovice do užívání SDH Domoradovice.

15. Rozhodnuto odkoupit pozemek za bývalým skladem papíru, před místní sběrnou druhotných surovin. Lokalita u nádraží.

16. Rozhodnuto o prodeji pozemku. Úzký pruh před garážemi v lokalitě Na Tylovách. Jedná se o narovnání stavu dle skutečnosti.

17. Schválen záměr směnit pozemek v lokalitě pod zámkem ve svahu směrem k hlavní silnici I/57, poblíž momentálně budovaného záchytného parkoviště.

18. Nebylo přijato žádné usnesení ve věci návrhu Dotačního systému. Dochází zde k zásadní změně oproti původnímu “grantovému” systému na systém dotační. Úplně se vypustila spoluúčast a další nezbytné prvky takovéhoto systému.

19. Byl schválen záměr tzv. Velké digitalizace hradeckého kina, která do budoucna zajistí jeho životaschopnost a možnost promítat novinky v den premiéry.

20. Schválen dodatek č. 4 ke smlouvě s SK LAMA, o.s.

21. Byly vzaty na vědomí informace o mimosoudním vyrovnání mezi městem Hradec nad Moravicí a SK LAMA, o.s. Bylo požádáno o doplnění informací, které nebyly na jednání dostupné. Přesto došlo ke schválení.

Dále přes několikeré upozornění na problémy, neplatnost, atd. Byl schválen dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi městem a SK LAMA, o.s. O problematice jsme Vás informovali v článku na našem serveru.

22. Vzata na vědomí darovací smlouva od papíren v Žimrovicích ve výši 50 000,- Kč na vypracování dokumentace k provedení úprav propustku u výjezdu od papíren na hlavní silnici.

23. Byl schválen rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017.

24. Byl po velkém úsilí a za zásadního přispění “koaličních” zastupitelů Sonnka, Henniga a Horáka schválen snížený rozpočet města Hradec nad Moravicí pro rok 2015. Podařilo se tak ušetřit téměř 3 000 000,- Kč, což výrazně snížilo jinak zásadně schodkový rozpočet, který byl navržen představiteli města.

Toto snížení bylo také projednáno a schváleno všemi členy Kontrolního a také Finančního výboru, přesto jej původně vedení města ignorovalo a navrhlo na zasedání ZM původní zásadně schodkový rozpočet. Stalo se tak poprvé v Historii města, že jeho vedení nerespektovalo doporučení výborů zastupitelstva města!

Celkové příjmy rozpočtu ve výši 70.920.966,- Kč
Financování ve výši 2.952.429,- Kč
Celkové zdroje ve výši 73.873.395,- Kč
Celkové výdaje ve výši 73.873.395,- Kč.


25. Změna Obecně závazné vyhlášky o odpadech.

26. Zrušení Obecně závazné vyhlášky o užívání městského znaku.

27. Bylo schváleno vyřazení majetku města podle předloženého a v materiálech pro 3. zasedání zastupitelstva města založeného návrhu v celkové hodnotě 946 193,75 Kč. Ještě před tím bylo toto vyřazení schváleno radou města.
Vzhledem k problematickému vyřazení majetku, které fyzicky proběhlo dříve, než bylo schváleno zastupitelstvem a k nejasnostem o pravomocích rady města byla v tomto ohledu podána žádost na Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
 

28. Schváleno zřízení Osadního výboru v Jakubčovicích.

29. Schválen statut Kontrolního a finančního výboru ZM.

30. Vzata na vědomí zpráva o hospodaření Dobrovolného svazku obcí Opavsko.

Autoři: členové Za lepší Hradec, o.s.

 

  • První část videa obsahuje body č. 1 - 5
  • Druhá část videa obsahuje body č. 6 - 23
  • Třetí část videa obsahuje body č. 24 - 30