Skončí Tělovýchovná jednota Hradec nad Moravicí na poli? :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí

 
AKCE
 
 
 

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

Skončí Tělovýchovná jednota Hradec nad Moravicí na poli?

Skončí Tělovýchovná jednota Hradec nad Moravicí na poli?

Publikováno: 15.3.2015

Vážení spoluobčané,


název našeho článku možná vyloudil úsměv na tváři nejednoho z Vás. Bohužel současný stav věcí a bezprecedentní kroky vedení a rady města Hradce nad Moravicí vedou k tomu, že se nadpis tohoto článku může stát skutečně realitou a TJ Hradec nad Moravicí, která na sportovištích vykonává svou činnost více než osmdesát let, se bude muset řídit pokyny nového uživatele, nebo skončí skutečně na poli.


Dne 26. 1. 2015 jednal starosta města p. Josef Vícha na Valné hromadě TJ Hradec nad Moravicí a žádal o souhlas k podání dotace na výstavbu tribuny. Tento souhlas k podání žádosti obdržel. Již následujícího dne 27. 1. 2015 však uzavřel p. starosta smlouvu o bezplatném užívání sportovišť s SK Lama o.s.,  kterou předal SK Lama o.s. do bezplatného užívání pozemky p. č. 945 (fotbalová tribuna), 944/1 (fotbalové hřiště, tenisový kurt u Hradečné a dětské hřiště Vodní hrad), 966/1 (celá ulice Gudrichova) a parcelu číslo 984 (celá ulice Pivovarská). Až následně si tento krok nechal potvrdit dne 9. 2. 2015 radou města (pánové Josef Vícha, Roman Celta, Emil Hennig, Jan Horák, Richard Vacula st., MUDr. Pavel Selinger), která mu jednomyslně tento právní akt posvětila svým schválením.

Vážení občané, vyjadřujeme svůj hluboký nesouhlas s postupem vedení města. Rada města svůj krok sice zdůvodnila tím, že tato smlouva je nezbytnou přílohou k žádosti o dotaci na výstavbu nových šaten a nové fotbalové tribuny pro Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), ale pominula tím nejen řádně uzavřenou a platnou (od r. 2008) nájemní smlouvu s TJ Hradec nad Moravicí na výše uvedená sportoviště, ale rovněž nezpochybnitelné historické a morální nároky hradeckých sportovců sdružených v TJ Hradec nad Moravicí (295 členů) a SK Podolí (464 členů), kteří se na výstavbě těchto sportovišť v minulých desetiletích podíleli a využívají je.

Jsme přesvědčeni, že smlouvu o bezplatném užívání (za účelem žádosti o dotaci) bylo možné uzavřít s TJ Hradec nad Moravicí. Toto však bylo podmiňováno ze strany vedení města ukončením stávající smlouvy o nájmu sportovišť mezi městem a TJ Hradec nad Moravicí, která je platná od r. 2008 přinejmenším do r. 2023! Což byl pochopitelně pro vedení TJ Hradec nad Moravicí požadavek nepřijatelný. Je nezpochybnitelným holým faktem, že mnoho generací hradeckých sportovců si po více než 80 let tato sportoviště u řeky Moravice budovalo vlastníma rukama a udržovalo je. Nyní mají být tato sportoviště bezplatně předána do užívání SK Lama o.s., které má pouhých 40 členů a které není (ke dni uzavření smlouvy 9.2. 2015) ani členem České unie sportu (nástupce ČSTV)?! Myslíte si, že je možné jedno a totéž sportoviště pronajmout jednomu subjektu a druhému předat do užívání? Jsme přesvědčeni, že odpověď NE je správná. Dle našeho názoru není možné předat užívací právo k jednomu sportovišti dvěma uživatelům, aniž by užívací právo prvního uživatele nebylo porušeno. Na toto jsme vedení města upozornili při zasedání zastupitelstva města dne 2. 3. 2015. Naše upozornění vedení města reagovalo tak, že se jedná o náš právní názor.

Mimo sportovišť rada města svým rozhodnutím předala do bezplatného užívání SK Lama o.s. i příjezdové komunikace ke sportovištím, tedy veřejné komunikace: celou ulici Gudrichovu a celou ulici Pivovarskou! Předmětné komunikace jsou ve smlouvě uváděny jako „sportoviště“. Místostarostou p. Romanem Celtou byla tato smlouva o bezplatném využívání veřejně označena za pouhou formalitu. Nejsme toho názoru. Smlouvy podepsané představiteli města nelze bagatelizovat, protože jejich plnění i neplnění může mít v budoucnosti soudní dohry i nedozírné finanční následky.

Domníváme se, že kroky současného vedení města ve věci výstavby šaten a tribuny jsou ryze účelové, nestandardní a minimálně na hraně zákonnosti, ne-li za ní. Toto počínání bohužel může v budoucnosti vést i k finanční odpovědnosti města, resp. radních. Hrozí nejen to, že těmito nestandardními postupy můžeme přijít o tolik potřebnou dotaci, ale i to, že ji budeme se sankcemi jednou vracet, pokud ji získáme. Jistě jste sami zaznamenali v médiích případy vracení dotací a postihů za jejich neoprávněné proplácení vedoucí až k exekucím na majetek obce a její insolvenci s dopadem na každodenní život všech jejich obyvatel. A proto se ptáme za Vás, občany:

 

• Nezastupuje současná rada města spíše zájmy úzké skupiny lidí, než zájem široké masy hradeckých sportovců a občanů města?
• Komu bude nová tribuna sloužit?
• Skončí Tělovýchovná jednota na poli?
• Budou občané bydlící na ulicích Gudrichova a Pivovarská žádat SK LAMA o.s. o průjezd do svých domů přes „sportoviště“, nebo si snad dokonce na cestu domů budou kupovat vstupenky?
• Půjde oddanost současného vedení města SK Lama o.s. tak daleko, že jí předá k užívání i ostatní veřejné komunikace, třeba právě ty před Vaším domem?
• Nebude omezen přístup k hasičské zbrojnici, resp. omezena činnost hasičské jednotky a tím i bezpečnost občanů?

 

Kromě podnětu na prošetření situace Krajským úřadem Moravskoslezského kraje žádáme v tuto chvíli radu města, aby revokovala své usnesení č. 01.04.2015/RM a dohodla se s SK Lama o.s. na zrušení závazků vzešlých ze smlouvy o bezplatném využívání sportovišť (tzv. novace). Jsme přesvědčeni, že tato uzavřená smlouva je v rozporu s právním řádem a již v době jejího podpisu nebylo možné její plnění. Zároveň žádáme vedení města, aby uzavřelo smlouvu o bezplatném užívání sportovišť, která je nutná pro získání dotačního titulu MŠMT, s řádným nájemcem, jímž je TJ Hradec nad Moravicí. Považujeme to jak z právního, tak historického a v neposlední řadě také morálního hlediska za jediné správné řešení.

Tento článek zároveň požadujeme uveřejnit v Hradeckém zpravodaji č. 2/2015 na základě zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

O dalším vývoji situace a o nových informacích k tématu Vás budeme průběžně informovat na www.hradecinfo.cz.

 

Vaši zastupitelé: Mgr. Petr Havrlant - SNK Za lepší Hradec a obce, Ing. Drahomíra Hertlová – nyní nezařazená, zvolená za ČSSD, Ing. Jan Hrbáč - SNK Za lepší Hradec a obce, Pavel Kuzník – ODS, Mgr. Radka Očadlíková – SNK Občané občanům, Mgr. Patrik Orlík – SNK Občané občanům, Bc. Vladimír Polášek – SNK Za lepší Hradec a obce, Mgr. Hana Nováková – Sonnková SNK Za lepší Hradec a obce, Mgr. Jan Špička – ODS, Karel Vlček – ODS

(Pozn.:  V rámci korektnosti a dání prostoru i druhé straně názorového spektra, oslovila redakce www.hradecinfo.cz  p. starostu Josefa Víchu a p. místostarostu Romana Celtu s nabídkou zveřejnění jejich názoru, stanoviska na vzniklou situaci. Žádná dopověď ze strany vedení města nebyla redakci ke zveřejnění doručena…)

Fotogalerie: Skončí Tělovýchovná jednota Hradec nad Moravicí na poli?

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>