TJ Hradec - Město Hradec 0-0 po prvním poločase :: Hradec nad Moravicí - zpravodajský server

Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

Oficiální stránky MěÚ Hradec nad Moravicí

 
AKCE
 
 
 

 

 

Kontakt

Za lepší Hradec, z.s.
Pod Hanuší 473
747 41, Hradec nad Moravicí

info(zavináč)hradecinfo.cz

TJ Hradec - Město Hradec 0-0 po prvním poločase

TJ Hradec - Město Hradec 0-0 po prvním poločase

Publikováno: 1.6.2013

V návaznosti na množící se dotazy občanů i čtenářů stránek www.hradecinfo.cz se redakce před blížícím se hlasováním zastupitelů města Hradce nad Moravicí (10.6.2013 v hotelu Belaria) rozhodla sepsat souhrnný článek o této problematice. V současné době probíhá „spor“ vedení Tělovýchovné jednoty Hradec nad Moravicí (dále jen „TJ Hradec“) a představitelů města Hradec nad Moravicí (dále jen „město“) o předčasné navrácení bývalých pozemků a budov TJ Hradec, které byly v roce 2008 převedeny, jako dar na žádost TJ Hradec městu. 

 

PRAPŘÍČINA SPORU – DAROVÁNÍ MAJETKU A POZEMKU TJ MĚSTU HRADCI

Z veřejně dostupných informací, které byly doposud publikovány ve veřejném tisku ZDE, na stránkách města ZDE a v otevřeném dopise občanům ZDE, který byl rozdáván veřejně dne 25.5.2013 návštěvníkům fotbalového utkání (následně přiložen v Hradeckých novinách 3/2013), se dá prokazatelně zjistit následující :

V roce 2007 bylo vedení města požádáno vedením TJ Hradec (v té době ve značně  nepříznivé finanční situaci) o půjčku a o převzetí pozemků a budov pod správu města (viz příloha Hradecký zpravodaj č. 3/2007) str. 2, také ZDE. Zastupitelstvo rozhodlo půjčku neposkytnout a dluhy tehdejší TJ Hradec musely být splaceny v situaci, kdy byla TJ Hradec v insolvenci, prodejem části majetku TJ Hradec. Prodána byla budova za fotbalovým hřištěm (bývalá budova fy. KAMAHAJ) za cenu cca 2.000.000,- Kč.

Následně zastupitelstvo města vyhovělo navrženému darování pozemků a budov ze strany města a byla sepsána darovací smlouva na počátku roku 2008.

 

V této smlouvě se město m.j. zavazuje k tomuto, citujeme důvodem daru je údržba, postupná rekonstrukce a případná dostavba areálu za podmínky získání dotací městem“ ; Ve smlouvě dále následuje tzv. vyvazovací podmínka „… za situace kdyby město neprovedlo zamýšlenou výstavbu objektů obč. vybavenosti, ani ve lhůtě do konce roku 2015, zavazuje se město tento dar dárci na jeho požádání vrátit… v tom stavu, v jakém se ke dni uzavření (nové) darovací smlouvy, kterou by se převod zpět na TJ realizoval budou nacházet. To znamená, že za dané situace nenáleží žádné ze stran jakákoliv náhrada a též za znehodnocení či zhodnocení nemovitostí“. 

 

JAK MĚSTO PLNÍ PODMÍNKY – PŘEDMĚT SMLOUVY?

Město následně započalo (dle výše uvedené smlouvy) s pravidelnou údržbou areálu a činilo i další kroky. V období let 2008 – až do současnosti vybudovalo m.j. za využití dotací dětské hřiště Vodní hrad, zrekonstruovalo parkoviště u areálu, provedlo přeložení a rekonstrukci části vodovodu v areálu. To vše, je možné pokládat za řádné plnění předmětu smlouvy = budování občanské vybavenosti. V neposlední řadě se město snažilo o získání dotací na výstavbu tribuny a zázemí pro TJ Hradec podáním řádných žádostí k příslušnému dotačnímu titulu (celkem 3x), ale nebylo bohužel úspěšné. Dosud proinvestované náklady jen na investicích do areálu TJ jsou zveřejněny na stránkách města ZDE a dosahují v této chvíli více než 1.600.000,- Kč.

 

PROČ SPOR VZNIKL?

Celá „kauza“ a počátek sporu mezi městem Hradec nad Moravicí a TJ Hradec nad Moravicí však započala teprve v okamžiku, kdy TJ Hradec podalo 23.11.2012 (více než 2 roky před naplněním tzv. vyvazovací podmínky darovací smlouvy) žádost o navrácení všech pozemků i financí z prodeje budovy SPORT, ke které došlo v roce 2010 se souhlasem TJ Hradec. Část zastupitelů města byla následně při jednáních pro vrácení pozemků a majetku, větší část byla proti nebo případně souhlasila s kompromisem, kdy by byly TJ Hradec navráceny ihned pozemky pod fotbalovým hřištěm a tribunou, a to proto, aby vedení TJ Hradec mohlo urychleně zažádat o dotace na zřízení tribuny samostatně. Spor se následně postojem vedení TJ Hradec požadujícím předčasné a úplné navrácení pozemků, budov i vlivem článku v denním tisku, resp. zveřejněním otevřeného dopisu vedení TJ občanům stal veřejně známým a o všem má nyní rozhodnout řádné zastupitelstvo, které se má konat 10.6. 2013. 

 

VYJÁDŘENÍ OSLOVENÉHO PRÁVNÍKA

Protože situace ohledně případného navrácení není jednoduchá, a to zejména po právní stránce – redakce požádala o vyjádření k darovací smlouvě právní kancelář zabývající se obchodním a trestním právem. Vyjádření právní kanceláře je následující:

1. „Vyvazovací podmínka smlouvy je možná a přípustná a je právně v pořádku“

2. „O navrácení majetku dle smlouvy je možné jednat pouze po uplynutí sjednané doby, tedy od 1.1.2016 – smlouva nepřipouští jiný postup“

3. „Město podmínky smlouvy plní - údržba, opravy, výstavba parkoviště, dětského hřiště = občanská vybavenost. Tedy není důvod k navrácení pozemků (nebyla naplněna vyvazovací podmínka). Naopak, v případě předčasného navrácení, lze v takovémto jednání spatřit potencionálně naplnění skutkové podstaty trestného činu. Mohlo by se jednat o případ špatného hospodaření s dotacemi (pokud by byla narušena udržitelnost projektů), resp. špatného hospodaření se státním rozpočtem = veřejnými penězi, kdy město investovalo do areálu nemalé finanční prostředky a nyní by vše vrátilo TJ Hradec zdarma…“

Podle vyjádření právní kanceláře by přicházel do úvahy v tuto chvíli jedině prodej, kde by se započetly veškeré náklady dosud vynaložené městem na údržbu, rekonstrukci a dostavbu v letech 2008 – 2013, a současně odečetla částka získaná za prodej hotelu SPORT.

 

PODPORUJE MĚSTO HRADEC TJ I JINAK NEŽ ÚDRŽBOU AREÁLU A INVESTICEMI?

Na přímé dotazy k tomuto tématu redakci odpovídal místostarosta Mgr. Jan Špička: „Město přispívá částkou 170.000,- Kč ročně na dopravu mládeže i mužů. V rámci volnočasových aktivit dětí jde na mládež do 15 let dalších cca 20.000,- ročně. Dalších cca 40.000,- Kč ročně jde po zřízení grantového systému na mládežnické turnaje. V neposlední řadě poskytujeme ročně dalších cca 150.000,- Kč příspěvek na provoz Fotbalovému oddílu, kde např. 30.000,- z této částky jde na nájmy sportovní haly pro mládež v zimním období, další část na dresy a energie. Za jistou formu podpory TJ považuji i skutečnost, že je jeden zaměstnanec Technických služeb (p. Beinhauer) samostatně vyčleněn pro údržbu areálu TJ + praní dresů fotbalového oddílu, apod. (to lze vyjádřit částkou cca do 200.000,-Kč ročně)“. Více informací naleznete také v reakci města ZDE.

Redakce si také dovoluje poznamenat, že i přes skutečnost, že v letošním roce 2013 některé vhodné dotační tituly (na výstavbu zázemí a tribuny) končí, mohlo by město požádat o přidělení prostředků z jiných dotačních titulů, grantů, prostředků nadací nově vypsaných pro roky 2014 – 2020, případně začít další investice financovat z vlastních zdrojů.

 

JAK VIDÍ SITUACI ZÁSTUPCI JEDNOTLIVÝCH ODDÍLŮ TJ?

A jaká je situace v samotné současné TJ Hradec nad Moravicí? S jakým rozpočtem oddíly hospodaří? Jak se představitelé jednotlivých oddílů dívají na žádost vedení TJ? Jak jsou jednotlivé oddíly z prostředků TJ financovány?

O odpovědi na výše uvedené otázky jsme požádali vedoucí členy, resp. členy užšího vedení jednotlivých sportovních oddílů, které jsou sdruženy pod hlavičkou TJ Hradec nad Moravicí. Tyto odpovědi Vám přinášíme:

Turistický oddíl – odpovídal Ing. Vilém Bretz (27.5.2013) :“ve věci vrácení budov a pozemků je nám jedno jak město rozhodne. Náš oddíl financuje akce, zájezdy, ubytování a stravování výhradně z vlastních prostředků. Od TJ nedostáváme nic. Z pronájmu pozemků nebo budov jsme v minulosti nic nedostávali. V současné době si vše výhradně financujeme sami, část členských příspěvků turistického oddílu jde na ústředí do Prahy. Rozpočet máme vyrovnaný.

Volejbalový oddíl – odpovídal Jan Blahut (26.5.2013) „ Volejbalový oddíl nesouhlasí s navrácením pozemků TJ. Za poslední dva roky jsme od TJ obdrželi 5 míčů a dvě sítě. Je pravdou, že využíváme od jara do podzimu prostory dřevěných budov bývalého hokejového oddílu a je nám umožněno se po zápasech a trénincích se osprchovat ve sprchách budovy hotelu SPORT. Pronájmy tělocvičny v zimním období se platíme sami, dopravu na mistrovské zápasy si rovněž hradíme z vlastních zdrojů. Dle otevřeného dopisu z této soboty rovněž nesouhlasíme s cituji „ přestavbou nevyhovujících antukových dvorců na polyfunkční hřiště… demolicí chátrajících objektů a podobně“. Nám prostory postačují. Volejbalové a nohejbalové dvorce jsme si vybudovali na počátku 80. let vlastní prací a částečně i z vlastního materiálu, proč bychom nyní měli o zázemí a kurty námi zbudované přijít? Bylo nám nabízeno vedením TJ před několika roky náhradní umístění volejbalového kurtu za budovou KAMAHAJ – tam je nyní zřízeno hřiště Vodní hrad, a také v areálu „lesíka“. Toto místo rovněž nebylo možné využít pro nové, resp. náhradní hřiště´, neboť není možno kácet zdravé vzrostlé stromy. Již delší dobu jsme od vedení TJ Hradec žádné variantní řešení (v případě vybudování polyfunkčního hřiště na našich antukových dvorcích neobdrželi). Informace z otevřeného dopisu z této soboty 25.5. 2013 jsou pro nás nové. V neposlední řadě by jsme již nikdy nemohli pořádat tradiční každoroční volejbalové turnaje, k nimž potřebujeme alespoň 3 antukové dvorce. Rozpočet oddílu máme plus mínus v každém roce vyrovnaný.“

Fotbalový oddíl – mládež – odpovídal p. Michal Manderla (28.5. 2013)

Ke sporu o navrácení pozemků a budov TJ:

Je mi jedno, kdo zázemí s tribunou postaví, jestli p. Lamich nebo město Hradec, ale děti se musí přece někde i převléci. Tribuna a zázemí (sprchy, kabiny, toalety apod.) tady už měly dávno stát. Je to ostuda nejen TJ, ale i města. Horší zázemí má snad už jen obec Radkov. To vím určitě, neboť za rok mám možnost srovnat okolo 100 kabin v kraji. Děti, které tady fotbal milují, si nemají, kde odskočit na toaletu, natož osprchovat se. Když jsem zde přišel, byla zde mládež v hrozném stavu. Dal jsem si nějaké cíle a začal jsem na nich pracovat s p. Kvasničkou. Docílili jsme za několik let toho, že je zde po SFC Opava a FC Hlučín (profesionální kluby) nejlepší mládež a základna v okrese. Já pro ty děti zázemí nutně potřebuji.“

Na otázku ohledně financování ze strany města a sponzorů M.Manderla uvedl : „ město nás podporuje finančně, hradím nám veškerou dopravu k zápasům, prostředky od města získáváme i z grantů na pořádání turnajů nebo na vybavení . Velmi nás podporují rodiče dětí členským příspěvkem 1.000,-/rok (celkem 60.000,- Kč), finance na turnaje (startovné, cestovné občerstvení) cca 100.000,- Kč. Sponzoři mládeže nás podporují finančně a materiálně (tréninkové soupravy, mikiny, štulpny)“

Na otázku jak podporuje mládežnickou základnu samotné vedení TJ ? M.Manderla odpověděl :“ bude tam nějaký doplatek za halu, trenéry, náklady na energii (voda, plyn, elektřina) i když tyto děti mají kabiny bez vody, topení a v katastrofálním stavu. Jinak nevím, co vše je ještě financováno pro mládež na tyto otázky musí blíže odpovědět p. Štěpán“

Na otázku co by se stalo s mládeží, kdyby p. Lamich jako hlavní sponzor TJ skutečně opustil? „Na tento dotaz neumím odpovědět, protože sám nevím. Většího sponzora určitě potřebujeme, jelikož nám stále postupuje mládež do kvalitnějších soutěží – hlavně dorost“

Fotbalový oddíl – dorost + muži odpovídal p. Karel Štěpán (31.5.2013) „Omlouvám se za nezaslání mé odpovědi z důvodu, že bylo toto téma dostatečně vysvětleno a tím i zodpovězeno předsedou TJ Hradec nad Moravicí ve Zpravodaji, apod.“

Šachový oddíl – odpovídal p. Tesárek (27.5.2013) „ hospodaříme s rozpočtem cca do 10.000,- Kč ročně. Vše si financujeme z členských příspěvků. Na mimořádné turnaje jsme vždy od vedení TJ požadovaný drobný finanční příspěvek dostali “.

Oddíl rekreačního sportu – odpovídal Ing. Josef Štencel (27.5. 2013): „ Nesouhlasíme s navrácením pozemků a budov TJ Hradec nad Moravicí. Vše si financujeme z vlastních příspěvků a z pronájmů našeho areálu, který jsme si svépomocí vybudovali za nemalého úsilí v 90. letech. Finančně od TJ nedostáváme nic. V  letním období se mohou naši členové sprchovat po tradičních pátečních fotbálcích ve sprchách hotelu SPORT. Zimní pronájmy tělocvičny si hradíme z vlastních zdrojů – máme v každém roce vyrovnaný rozpočet. Chci připomenout, že v zimním období je provozováno na našem hřišti kluziště pro veřejnost, které je m.j. bezplatně k dispozici i místní ZŠ. Pokud zůstanou budovy a pozemky v majetku města máme jistotu bezproblémového chodu oddílu a vykonávaní sportovní činnosti v našem areálu i nadále“.

Z výše uvedeného je možné se dozvědět, že ne všechny oddíly s požadavkem vedení TJ Hradec souhlasí. Navíc z vyřčeného vyplývá, že většina oddílů si provoz financuje z větší části z vlastních zdrojů nebo významnou část rozpočtu (např. u mládežnického fotbalu) podporuje město Hradec, samotní rodiče a další sponzoři fotbalové mládeže. Otázkou pak zůstává co se děje v rámci rozpočtu TJ Hradec a kam míří většina z celkové částky 1.500.000,- Kč, se kterou TJ hospodaří? Výše částky, se kterou TJ hospodaří byla zmíněna v Opavsko-hlučínském deníku ZDE.

 

PROČ JSOU STANOVISKA JEDNOTLIVÝCH ODDÍLŮ TAK ROZDÍLNÁ?

Příčina bezesporu vězí kupodivu v poměrně dávné historii TJ Hradec nad Moravicí.

 

Ve stanovách TJ Hradec nad Moravicí je totiž již od konce 80. let stanovena klauzule, v jakém počtu mají mít zastoupení delegáti jednotlivých oddílů TJ Hradec na Valné hromadě TJ Hradec. Jedná se o tzv. poměrné zastoupení 1:10 - podle počtu členů TJ. To v praxi znamená, že pokud měl např. fotbalový oddíl v minulosti 160 členů – na Valné hromadě (která je vrcholným orgánem TJ Hradec volícím např. předsedu, rozpočet, apod.) zastupovalo ho 16 delegátů. Pokud měli turisté v minulosti např. 30 členů - měli nárok na 3 delegáty. S výjimkou let 1999 – 2001, kdy fotbalový oddíl založil občanské sdružení a opustil řady TJ, nikdy na Valné hromadě nenastala situace, kdy by členové všech sportovních nefotbalových oddílů dohromady měli možnost přehlasovat delegáty oddílu fotbalového. Z tohoto důvodu, se lze domnívat, že tato skutečnost je jednou z hlavních příčin dlouhodobých sporů a napětí mezi menšími oddíly a oddílem fotbalovým. 

 

MAJETEK TJ HRADEC SE OD ROKU 1989 VÝRAZNĚ ZMENŠIL

Za posledních 25 let, kdy je tato podmínka - klauzule na Valných hromadách TJ uplatňována se majetek TJ Hradec výrazně zmenšil. Pokud zalistujeme v historii TJ Hradec, v patřičných archivech a vyslechneme pamětníky zjistíme následující : Chátrající koupaliště bylo odprodáno v polovině 90. let 20. století Městu Hradci nad Moravicí za 900.000,- Kč. Tato suma byla následně použita (dle informací tehdejšího člena VV TJ Hradec Ing. Zdeňka Nováka) na „úhradu vytvořených dluhů TJ a další financování a provoz TJ“ On sám z důvodu nespokojenosti s chodem TJ Hradec vystoupil v roce 2004 s částí členů z TJ Hradec a založil SK Podolí, kde spokojeně funguje téměř 10 let. K další ztrátě majetku došlo na počátku 21. století, kdy byl odprodán pozemek části „ostrůvku“ soukromé osobě. Budova Kamahaj u fotbalového hřiště byla definitivně odprodána za cca 2.000.000,- Kč v roce 2007 z důvodu insolvence TJ Hradec. Po dohodě města a vedení TJ Hradec byla rovněž r. 2010 odprodána budova současného hotelu SPORT do rukou LAMA CZECH a.s. za 2.200.000,- Kč více ZDE.

Tato částka je m.j. nyní nárokována současným vedením TJ Hradec po městě Hradec nad Moravicí jako součást předčasného navrácení pozemků a budov. Proti tomu jistě nelze nic namítnout, je to však otázka pro právníky zda o tuto částku mohou zástupci TJ Hradec předčasně město žádat.

Nutno podotknout, že z pronájmů, výnosů budovy hotelu a z výnosů nebo pronájmů restaurace SPORT byla dlouhé roky TJ Hradec dotována ...  Jisté je, že od r. 2010 tento finanční zdroj odprodejem soukromé společnosti zanikl.

 

K nejnovějším informacím o chodu a hospodaření TJ Hradec patří také zjištění, že se souhlasem Valné hromady TJ byly na konci roku 2012 odhlasovány nové stanovy, dle kterých nyní nově rozhoduje o majetku TJ Hradec pouze p. předseda TJ Hradec samostatně, nebo dva členové výkonného výboru TJ.

 

DOSLOV REDAKCE

Toto jsou doposud všechny informace, které se redakci podařilo získat, a kterými se redakce www.hradecinfo.cz snažila přispět k osvětlení sporu vedení TJ Hradec a města.

Svůj názor na problematiku můžete vyjádřit v diskusi, a zároveň v anketě uveřejněné v záhlaví našeho portálu. Jak zastupitelé rozhodnou nechce naše redakce předjímat. Přejme proto všem zastupitelům města při rozhodování chladnou mysl, otevřenou hlavu a dostatek osobní odpovědnosti i odvahy, aby vyjádřili jednoznačné ano-ne v tomto sporu. Zdržení se hlasování v tomto případě nic nevyřeší…

Redakce přeje oběma stranám, aby se co nejrychleji dohodly na společném postupu v budoucnosti, neboť obě dvě strany investují do sportovní činnosti v městě nemalé prostředky. Uzavření jednoho či druhého finančního zdroje by sportovní činnost ve městě a zejména činnost fotbalového oddílu poznamenalo na dlouhou dobu…

O výsledku jednání a dalším průběhu Vás budeme informovat - Vaše redakce www.hradecinfo.cz

 

Za redakci www.hradecinfo.cz Mgr. Petr Havrlant a Bc. Jan Hrbáč, Za lepší Hradec, o.s.

Diskusní téma: TJ Hradec - Město Hradec 0-0 po prvním poločase

Datum: 09.06.2013

Vložil: Daniel Ševčík

Titulek: Jednání zastupitelstva 10.6.2013

Info pro ty, kteří mají zájem navštívit zasedání zastupitelstva.

Dle webu MÚ zasedání zastupitelstva je již od 15:00, ve společenském sálu hotelu Belaria. Vrácení majetku TJ by mělo být prvním bodem programu, bod 28 je poskytnutí příspěvků TJ.

Odkaz na dokument 60_13 - informace o svolání zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí:
https://www.muhradec.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah305_1.pdf&original=60_13.pdf

Sejmut ze stránek MÚ bude 10.6.2013.

Datum: 07.06.2013

Vložil: Pavel

Titulek: Zastupitelstvo

Poďme se podívat na to zastupitelstvo ať víme jak se rozhoduje o jediných sportovních pozemcích na katastru Hradce.Hradec jako město po předání zmíněných pozemků nebude mít v majetku jakékoliv venkovní sportoviště.Když tak nám město postaví asi nové když má tolik peněz.

Datum: 08.06.2013

Vložil: Kokos

Titulek: Re: Zastupitelstvo

Vy jste město. Každý jeden občan je město. Město nemá žádné své peníze. To jsou vaše peníze. Když se mrhá penězma, mrhá se s vašima penězma. Cokoli město zaplatí, z vašich peněz zaplatí. My všichni občané jsme město a jen jsme delegovali pravomoci rozhodovat na zastupitele. Když nějaký debil demoluje veřejný majetek, tak nám všem ho demoluje a ne nějakému městu...............

Datum: 06.06.2013

Vložil: Pavel

Titulek: Dík

Opravdu velmi dobře napsaný článek. Všichni nás masírují jen stanovisky členů fotbalového oddílu a Vy jste dali šanci i těm ostatním. A zmanipujovaní ankety hovoří za vše. Ať si každý čtenář udělá obrázek sám.

Datum: 03.06.2013

Vložil: příznivec www.hradecinfo.cz

Titulek: Zmanipulování ankety

Někdo se Vám snaží zmanipulovat anketu !!! Mezi 14.00 - 15.00 tam máte na 50 přístupů z mail.oplama.cz a hlasy pro úplné vrácení !!! čípak to asi bude práce p. XXXXXX že ???

Příspěvek byl upraven s ohledem na pravidla diskusního fóra www.hradecinfo.cz

Datum: 03.06.2013

Vložil: Jan Hrbáč

Titulek: Re: Zmanipulování ankety

Dobrý den,

ano bohužel jsme to zjistili také. Navíc jsme tuto skutečnost ověřili také pomocí google analytics. Návštěva netrvá déle, než 2,2 vteřiny, což se jeví jako pokus o zmanipulování.

Zvážíme zda anketu zrušit, nebo ne. Rozhodně, to ale o něčem vypovídá ... věřím, že každý rozumný člověk si udělá názor sám.

Datum: 04.06.2013

Vložil: Alpaka

Titulek: Re: Zmanipulování ankety

Doménové jméno oplama.cz
Registrace od 20.11.2000
Poslední aktualizace 15.05.2011 20:25:45
Datum expirace 21.11.2015
Držitel SB:LAMA LAMA s.r.o.
Administrativní kontakt PL-00 Petr Lanych
Dočasný kontakt
Určený registrátor REG-ACTIVE24 ACTIVE 24, s.r.o. od 15.05.2011 19:13:17
Zabezpečeno pomocí DNSSEC
Stav Doména je zaplacená a v zóně

Datum: 04.06.2013

Vložil: Alpaka

Titulek: Re: Zmanipulování ankety

domain: oplama.cz
registrant: SB:LAMA
admin-c: PL-00
nsset: NSS:GLOBE-SGLO000001:1
keyset: A24-KEYSET
registrar: REG-ACTIVE24
status: paid and in zone
registered: 20.11.2000 14:22:00
changed: 15.05.2011 20:25:45
expire: 21.11.2015

contact: SB:LAMA
org: LAMA s.r.o.
name: LAMA s.r.o.
address: Sadova 100
address: Opava
address: 74601
address: CZ
e-mail: lama@oplama.cz
registrar: REG-HAVEL
created: 10.08.2001 22:13:00
changed: 16.12.2003 14:35:00

contact: PL-00
name: Petr Lanych
address: Sadova 100
address: Opava
address: 74601
address: CZ
phone: +420 553621292
e-mail: lama@oplama.cz
registrar: REG-HAVEL
created: 10.08.2001 22:13:00
changed: 16.12.2003 14:35:00

Datum: 04.06.2013

Vložil: Daniel Ševčík

Titulek: Re: Zmanipulování ankety

Kladl jsem si otázku, zda k manipulaci dojde a správně položená otázka měla znít kdy a ne zda.

Zajímavé také je, co říká strýček Google po zadání "oplama.cz" do vyhledávacího řádku. Stačí hned první výsledek.

Datum: 02.06.2013

Vložil: Daniel Ševčík

Titulek: Dobrá práce

Pěkně jste to pánové sepsali, teď to rychle šířit mezi hradecký lid. Snad naší zastupitelé použijí to, co nosí na krku a nenechají se ovlivnit vnějšími tlaky. Je to i v jejich zájmu, volby se blíží.

Chybí mi jen ten smajlík se zdviiženým palcem, jako ocenění odvedené práce. :-)

1 | 2 >>